Bloemrijke akkerranden

Gemeente Hof van Twente

Update 15-4-2024 Inmiddels is de aanmeldtermijn verstreken.

Hooltwark biedt ook dit jaar voor alle bewoners van het buitengebied in de gemeente Hof van Twente de mogelijkheid perceelsranden in te zaaien met een kruiden- of bloemenmengsel. Boeren krijgen hierbij een vergoeding voor de gederfde opbrengst. Het doel is om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten en ons landschap nog aantrekkelijker te maken.

Alle bewoners van het buitengebied kunnen meedoen aan het project. Uitgangspunt is dat iedere geschikte locatie in aanmerking komt voor de regeling. Bij meerdere locaties of een zeer grote inzaailocatie kan met de initiatiefnemer besproken worden of alle locaties even kansrijk zijn en welk gedeelte eventueel afvalt. Ook bij twijfel over de kansen op een aangevraagde locatie vindt vooraf overleg plaats over de mogelijkheden.

Er is een budgetplafond ingesteld voor het project. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Let op: bij aanmelding is deelname dus niet definitief, Hooltwark behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te honoreren. In dit geval krijgt u hiervan krijgt u altijd een bevestiging.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden:

  • De akkerrand is minimaal 3 meter breed en minimaal 100 strekkende meter lang.
  • Boeren krijgen een vergoeding voor inkomstenderving. Voor de eerste 600 meter is dit € 0,55/m1. Tussen de 601 en 1500 meter € 0,45/m1 en vanaf 1501 meter € 0,40/m1.
  • Particulieren betalen een eigen bijdrage voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is per aanmelding een vast bedrag van € 100,- incl. BTW. Dit bedrag wordt voorafgaand aan de werkzaamheden aan u gefactureerd.
  • De ingezaaide randen mogen niet worden bereden, bemest of bespoten, om zo de natuur haar gang te laten gaan. Bij constatering van het vernietigen van de ingezaaide rand wordt de hectarevergoeding niet uitbetaald.
  • Aanleg van de akkerrand vindt plaats buiten erf of tuin en op een kansrijke plek met voldoende zon en aansluiting op andere landschapselementen. Bij twijfel hierover wordt na aanmelding contact opgenomen.
  • Akkerranden langs intensief geteelde en bespoten gewassen zoals bloembollen worden niet ingezaaid.
  • De aanvrager dient zelf de inzaai-locatie voor te bereiden. Dit houdt in dat gras kort is en een akker zwart is en vrij van obstakels. Het inzaaien wordt voor u gedaan.

Er kan gekozen worden tussen twee type mengsels:

Eenjarig akkerbloemenmengsel

Een  mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van akkervogels en hoenderachtigen zoals fazant en patrijs. Het mengsel staat ongeveer 6 tot 8 weken nadat het gezaaid is in bloei.

Eenjarig graanmengsel

De  samenstelling van het eenjarige graanmengsel vormt  een voedselbron voor onder andere wild. Het aanleggen van een wildakker verbetert de biodiversiteit van het Nederlandse landschap. Bovendien vormt het een schuilplaats waar hoenderachtigen als fazanten en patrijzen, maar ook akkervogels veilig kunnen nestelen.

Aanmeldformulier deelname bloemrijke akkerranden

De aanmelding is per 1 maart 2024 weer geopend.
Dit kan door uw gegevens aan te leveren in het hiervoor bestemde formulier. Deze zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.