Behoud boerennatuur

Agrarische ondernemers zijn tegenwoordig niet meer uitsluitend gericht op de voedselproductie. Veel van de agrarische ondernemers richten zich op behoud en versterking van het agrarisch natuurbeheer.

Hieronder verstaan we maatregelen als het versterken van landschapselementen, het weidevogelbeheer of het inrichten van nestgelegenheid voor vogels op het erf.

Agrarisch natuurbeheer kan niet zonder extra inspanningen. Voor deze inspanningen of te nemen maatregelen zijn soms vergoedingen beschikbaar.

Hooltwark vertelt u graag welke vergoedingen er zijn en hoe deze aangevraagd moeten worden. En….¬† het eerste uur advies voor leden hierover is gratis!!!!