Behoud boerennatuur

Agrarische ondernemers zijn tegenwoordig niet meer uitsluitend gericht op de voedselproductie. Veel van de agrarische ondernemers richten zich op behoud en versterking van het agrarisch natuurbeheer. Hieronder verstaan we maatregelen als het versterken van landschapselementen, het weidevogelbeheer of het inrichten van nestgelegenheid voor vogels op het erf.

Agrarisch natuurbeheer kan niet zonder extra inspanningen. Voor deze inspanningen, of te nemen maatregelen zijn er vergoedingen beschikbaar. Hooltwark vertelt u graag welke vergoedingen er zijn en hoe deze aangevraagd moeten worden.