ALV 2020

In normale tijden organiseert de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV). In verband met de omstandigheden rondom Corona en de maatregelen die genomen waren in verband met de Corona-crisis, was het niet mogelijk om deze vergadering vóór 1 juli te organiseren. Het was de bedoeling om deze vergadering alsnog in oktober te houden. Maar gezien de ontwikkelingen van de laatste weken en de maatregelen die door de regering op 28 september jl. zijn genomen, is door het bestuur besloten om de ALV voor dit jaar helemaal af te gelasten. We vinden het risico voor u en voor ons om op dit moment een vergadering te organiseren te groot!

Zoals in onze brief vermeld kunt u op deze pagina de volgende gegevens raadplegen:

Deze gegevens zijn beschikbaar tot 12 oktober a.s. en binnen deze termijn hebt u de gelegenheid om deze gegevens te raadplegen en indien hier aanleiding toe is, hier op te reageren. Dit reageren kunt u doen door vóór 1 november 2020 een mail te sturen naar ons mailadres:  info@hooltwark.nl.

Het bestuur zal dan direct na 1 november de ingebrachte vragen verzamelen en beantwoorden.  Mocht daar aanleiding toe zijn dan zal het bestuur als dat nodig is en zodra dat verantwoord is een vergadering organiseren om eventuele dringende zaken die geen uitstel verdragen te bespreken. Minder dringende zaken kunnen op de ALV 2020 besproken worden.

Aftreden Joseph Asbreuk

Volgens het geldende schema van aftreden is Joseph Asbreuk aftredend. Hij heeft te kennen gegeven zijn functie wel te willen voortzetten.Zonder tegenkandidaten stellen wij voor om Joseph te herbenoemen.

Aftreden voorzitter Henk Grimberg

Zoals u in de laatste Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaat onze voorzitter uit Twente vertrekken. En daarom zal er een vervanger voor hem moeten komen. Bent u zo iemand of kent u iemand die dat wel zou willen: meld het aan ons!

Kijk voor meer info op onze website.